Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

ETİK KURALLARI

Kamu görevlilerinin hizmet verdiği kişilere karşı sorumluluk bilinci içerisinde davranmasını sağlayan etik davranış ilkelerinin hayata geçirilmesini sağlamak üzere 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 2004 yılında yürürlüğe girmiştir. Kanun etik davranış ilkelerini; saydamlık, tarafsızlık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme şeklinde saymak suretiyle genel çerçeveyi çizmiş, bunlar ve benzeri etik davranış ilkelerini belirleme görevini Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na vermiştir.

KAMU GÖREVLİLERİNDEN BEKLENEN BAŞLICA ETİK DAVRANIŞLAR

 • Her zaman yüksek etik standartları izleyiniz, kamu yararı doğrultusunda halkın devlete ve kamu görevlilerine olan güvenini artırmak için çalışınız.
 • Görevinizi yerine getirirken, kamu kaynaklarını elde ederken ve kullanırken, dışarıdan mal ve hizmet satın alırken yazılı kurallara, etik ilke ve değerlere uygun davranınız.
 • Meslektaşlarınıza ve hizmetten yararlananlara içten saygı gösteriniz, tarafsız ve adil davranınız.
 • Meslektaşlarınızın ve hizmetten yararlananların görüşlerini dikkate alınız ve karar alma surecine onları da katınız.
 • Meslektaşlarınızın yaptıkları iyi işleri takdir ediniz ve duyurunuz.
 • Kamu görevini ve kaynaklarını kişisel çıkar için kullanmayınız, akraba, eş-dost ve yakınlarınızı kamu hizmetlerinden ayrıcalıklı olarak yararlandırmayınız.
 • Muhtemel ve gerçek çıkar çatışmaları konusunda dikkatli olunuz, kendinizin ve yakınlarınızın çıkar sağlayabileceği durumlardan kaçınınız.
 • Davranış ve kararlarınızdan doğacak sonuçların sorumluluğunu üstleniniz.
 • Mal bildirimi formlarını zamanında, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz.
 • Mal varlığınızda artış olması durumunda, bunu zamanında bildiriniz.
 • Kamu görevinin dışında gelir getirici bir işte çalışmayınız.
 • Görev yaptığınız kurumla bağlantısı olan kişi veya firmalarla özel iş ilişkisi içine girmeyiniz.
 • Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan hediye almayınız, size sunulan, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve yemek gibi imkanlardan uzak durunuz.
 • Özel işlerinizi mesai saatleri içerisinde yapmaktan kaçınınız.
 • Etik değerlere uygun örnek davranışlar gösteriniz.
 • Davranışları etik ilkelere uymayan diğer kamu çalışanlarını uyarınız, sonuç alamaz iseniz durumu yetkili mercilere bildiriniz.

KAMU YÖNETİCİLERİNDEN BEKLENEN ETİK DAVRANIŞLAR

Yönetim görevinizi yerine getirirken:

 • Kurumun genel amaçlarını, ana hedeflerini ve değerlerini tüm görevlilere bildiriniz.
 • Davranış beklentilerinin açıkça tanımlandığı ve herhangi bir ihlal varsa belirlenip düzeltildiği olumlu bir çalışma ortamı oluşturunuz.
 • Kurumunuzun faaliyetleri ile ilgili tüm sorumluluğu kabul ediniz.
 • Üst görevler için personel seçerken, liyakatlerini ve mevcut davranış ve gelişim potansiyellerini göz önüne alınız.
 • Tüm personele adil, tarafsız ve eşit davranınız.
 • Sorun ve anlaşmazlıkları adil ve hızlı bir şekilde çözünüz.
 • Karar ve davranışlarınızda tutarlı, güvenilir, öngörülebilir, adil ve nesnel olunuz.
 • Etik ilke ve değerler konusunda kişisel olarak örnek olunuz.
 • İşinizde etkililik ve verimlilik konularında örnek alınacak olası en yüksek standartları sürdürünüz.

ETİK İLKELER

Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

Halka hizmet bilinci

Hizmet standartlarına uyma

Amaç ve misyona bağlılık

Dürüstlük ve tarafsızlık

Saygınlık ve güven

Nezaket ve saygı

Yetkili makamlara bildirim

Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

Çıkar çatışmasından kaçınma

Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı

Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı

Savurganlıktan kaçınma

Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

Mal bildiriminde bulunma

* Defterdarlıklar İç Kontrol Eylem Planı uyarınca hazırlanmıştır.