Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Hazine ve Maliye Bakanlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Sürdürülebilir ekonomik büyümenin, istikrarın, adaletli gelir dağılımının ve toplumsal refahın artırılmasına yönelik politika oluşturmak, uygulamak ve sonuçlarını takip etmek.

Vizyonu;
Ülkemizin istikrarlı ekonomik gelişimini sürdürerek vatandaşımızın refahını en gelişmiş ülkeler seviyesine taşımak.

Hakkari Defterdarlığı Misyon ve Vizyonu

Misyonu;
Bakanlığımızca belirlenen maliye politikalarını sorumluluk, hesap verebilirlik, saydamlık ve etik ilkeleri çerçevesinde; ekonomik ve sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla, etkin bir insan gücü planlaması ile kamu gelirlerini toplamak, kamu harcamalarını gerçekleştirmek, Devletin muhasebesini tutmak ve saymanlık hizmetlerini yürütmek, Devletin hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini mali disiplin içerisinde etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmektir.

Vizyonu;
Güçlü, kalkınmış ve çağdaş bir Türkiye için kaynak yaratmada öncü, sürekli gelişmeye açık, katılımcı, şeffaf bir yönetim anlayışı ve takım bilinciyle hareket eden, bilişim teknolojilerini etkin kullanan, insan kaynağını en önemli değeri olarak kabul eden, çalışanlarının vatandaşına en iyi hizmeti vermekten mutluluk duyduğu adil, saygın, hesap verilebilir ve örnek alınan bir Defterdarlık olmak.

Temel Değerlerimiz

  • Milli Değerlere Bağlılık
  • Ekonomiklik, Etkinlik ve Etkililik
  • Vatandaş Odaklılık
  • Dürüstlük ve Güvenilirlik
  • Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik
  • Adalet ve Eşitlik
  • Sosyal ve Çevresel Sorumluluk
  • Liyakat ve Uzmanlık
  • Yenilikçilik ve Liderlik