Görev ve Yetki

Defterdarlığımızın görev ve yetkilerini 178 sayılı “Maliye Bakanlığı Teşkilat ve Görevler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname” belirler. Buna göre; Bakanlık taşra teşkilatı defterdarlıklardan oluşur.

Defterdar

Bulunduğu ilde Maliye Bakanlığının en büyük memuru ve il ve bağlı ilçeler teşkilatının amiri olup, işlemlerin kanun hükümlerine göre yürütülmesi, denetlenmesi, merkez ve taşradan sorulan soruların cevaplandırılması, kanuna aykırı hareketi görülenler hakkında takibatta bulunulması, atamaları il’e ait merkez ve bağlı ilçeler maliye memurlarının sicillerinin tutturulması ile görevli ve sorumludur. Gerek görülen yerlerde defterdara yeterli sayıda yardımcı verilir

Defterdarlık birimleri, defterdarın yönetimi altında; muhasebat, milli emlak ve muhakemat birimleri ile personel müdürlüğünden oluşur. Büyükşehir belediye sınırları içinde ayrıca ilçe teşkilatı bulunan il merkezlerindeki ilçe malmüdürlükleri dışındaki birimler doğrudan doğruya defterdarlığa bağlıdır.